Skip to content

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Safety and Rescue Training Organisation S.R.L (εφεξής SAR) αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα καθώς και τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου, της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

Ως διεθνείς οργανισμός, με νομικά πρόσωπα, επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές δομές και τεχνικά συστήματα που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών, καταβάλλουμε προσπάθειες να παρέχουμε μέτρα προστασίας σε όλες τις λειτουργίες μας, τα οποία υπερβαίνουν τους ελάχιστους νομικούς όρους, και να αναπτύξουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από συνοχή.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 (εφεξής “Κανονισμός”) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Ε.Ε.) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η εταιρία SAR , email: info@safetyandrecue.gr, τηλ.: 216 070 5214, website: www.safetyandrescue.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της SAR, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dpo@safetyandrescue.gr

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε πως τα επεξεργαζόμαστε:

H SAR επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την SAR, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με τους πελάτες της, η SAR., συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό). Ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. αριθμός φορολογικού μητρώου) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης ή/και εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στο Λ.Α.Ε.Κ.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα, πέραν των άλλων, και για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, Certificate of Attendance, μετά την επιτυχή παρακολούθηση από τους πελάτες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Επιπλέον, όσον αφορά Νομικά Πρόσωπα, η SAR, ενδέχεται να συλλέγει και πληροφορίες οι οποίες αφορούν ιστορικό εργατικών ή μη ατυχημάτων, αριθμό εργαζόμενων καθώς και πιθανούς κίνδυνους που έχουν άμεση ή/και έμμεση σχέση με την ασφάλεια, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας. Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τη SAR είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που η SAR παρέχει.

Για πιο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η SAR διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα τηρούνται και μετά από τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της SAR. Πιο συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται/αποθηκεύονται για 3 χρόνια, όση είναι και η διάρκεια των πιστοποιητικών, Certificate of Attendance.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι της SAR, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους. Η SAR δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός από τα κέντρα πιστοποίησης (εσωτερικού και εξωτερικού), τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκδοση πιστοποιητικών, Certificate of Attendance, επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών ή/και αντίστοιχων προγραμμάτων διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής ή/και προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων κατά την διάρκεια εκτάκτων γεγονότων κ.λπ., και τα οποία έχουν αναλάβει έναντι της SAR δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από τη SAR, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στους σκοπούς αυτού, στις κατηγορίες των δεδομένων και στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 Κανονισμού). Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 Κανονισμού).

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτηση τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 Κανονισμού). Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση τους (άρθρο 18 Κανονισμού). Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Translate »